Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych:

(Bez tej zgody, jako Twój Partner biznesowy nie będziemy mogli przygotować oferty i zrealizować zlecenia w obrocie nieruchomościami).

(Bez tej zgody, jako Twój Partner biznesowy nie będziemy mogli wysyłać elektronicznej komunikacji przykładowo za pośrednictwem e-mail lub sms, dotyczących oferty lub złożonego zlecenie).

(Zgoda ta umożliwi firmie Perfect Place Sale Sp. z o. o. przekazywanie danych osobowych partnerom biznesowym w celach: przygotowania oferty oraz realizacji zamówień).

(Zgoda ta umożliwi firmie Perfect Place Sale Sp. z o. o. odpowiednie rozliczenie zlecenia).

Wszelkie zmiany i odwołania można zgłaszać na adres e-mail: dane@perfectplace.pl

Zapoznaj się z polityką ochrony danych osobowych w Perfect Place Sale: tutaj


INFORMACJA

o przetwarzaniu Twoich danych osobowych


Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
I. Administrator danych osobowych

My, Perfect Place Sale sp. z o. o. , z siedzibą we 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 8B/6 , jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych [jeżeli został wyznaczony]

Nie jesteśmy zobowiązani do wyznaczania Inspektora Danych Osobowych.

III. Cele i podstawy przetwarzania

 • w celu marketingowym na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO1);
 • w celu zawarcia umowy zlecenia w obrocie nieruchomościami na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy zlecenia w obrocie nieruchomościami , (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych np.: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp.], co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym


IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy:

Dane zostały zebrane od osoby, której dotyczą.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmy księgowe, informatyczne, podmiotom z naszej grupy kapitałowej, których oferta uzupełnia naszą; partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą; likwidatorzy szkód; agencje marketingowe; dostawcą usług IT; rzeczoznawcom majątkowym; kancelarią notarialnym; kancelarią prawnym oraz firmą windykacyjnym.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

 • Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy zlecenia w obrocie nieruchomościami przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
 • Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy zlecenie w obrocie nieruchomościami przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy
 • Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.


VIII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych.
  Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
 • ograniczenia przetwarzania danych
  Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  Sprzeciw "marketingowy". Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
  Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do przenoszenia danych:
  Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: dane@perfectplace.pl , zadzwoń pod numer: 666 066 626, lub udaj się do jednego z naszych Biur Obsługi Klienta. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie przez Ciebie danych jest:
 • wymogiem ustawowym wynikającym z art. 172 Ustawy z dnia 6 lipca 2004 Prawo Telekomunikacyjne
 • warunkiem zawarcia umowy
 • dobrowolne

Jeżeli nie podasz danych:
 • możemy odmówić zawarcia umowy nie będziemy mogli przekazywać Ci parametrów przygotowanych ofert


X. Informacja o źródle danych:

Dane zostały uzyskane bezpośrednio od osoby zainteresowanej.